Online casino’s zijn in Nederland legaal. Het aanbieden van online kansspelen in Nederland is echter niet eenvoudig. In een eerder artikel gingen we al kort in op de strenge vergunningseisen van de Kansspelautoriteit (Ksa). Als legaal online casino in Nederland wordt je onderworpen aan een zeer strikt vergunningsproces:

 • De aanvrager dient financiële stabiliteit aan te tonen;
 • De aanvrager dient aan te tonen begrip te hebben van antiwitwaswetgeving;
 • Toereikend verslavingspreventiebeleid moet aanwezig zijn;
 • En nog veel meer…

Nog veel meer ja. En daar gaan we het in dit artikel over hebben. Hoe vraag je als online casino een vergunning aan bij de Ksa? Waar moet je allemaal aan voldoen en wat zijn de kosten? We gaan het je uitleggen. Na het lezen van dit artikel kun je haast niet anders concluderen dan dat de Nederlandse online kansspelsector tot een van de meest veilige wereldwijd behoort

Betrouwbaarheid vaststellen online casino’s bij aanvraag vergunning Nederland

Het vaststellen van de betrouwbaarheid bij de vergunningsaanvraag voor online casino’s in Nederland wordt erg grondig gedaan. De Ksa wil een compleet beeld krijgen van de organisatie. Let op: de Ksa toetst daarmee ook aan de Wet Bibob. De Bibob-toets is streng. Op grond van artikel 30k lid 3 van de Wet op de kansspelen, met verwijzing naar artikel 3 van de Wet Bibob, kan een vergunning geweigerd worden als de organisatie niet door deze Bibob-toets komt.

De Bibob-toets in Jip en Janneke taal uitgelegd:

De Bibob-toets is een zeer intensieve screening voor bedrijven. Deze wordt ook weleens vergeleken met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor personen. De Bibob gaat daarbij nog veel verder. Met een Bibob-toets kan dus op een veel diepgaander niveau gekeken worden naar een organisatie. Het doel hiervan is vooral het voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt witgewassen, of dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd door een ‘legitieme’ onderneming.

Niet mals dus. Om deze toets adequaat uit te voeren, heeft de Ksa als gezegd een compleet beeld van de organisatie nodig. De Ksa kan bij de integriteitsbeoordeling onder andere de volgende bronnen betrekken (zie voor alle bronnen artikel 3.4 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand):

 • De Nationale Politie;
 • Het Openbaar Ministerie;
 • De Rijksbelastingdienst;
 • De Nederlandsche Bank NV;
 • De Sociale Verzekeringsbank;
 • Buitenlandse (kansspel)toezichthouders en autoriteiten;
 • Basis Registratie Persoonsgegevens;
 • De Justitiele Informatiedienst;
 • Het Landelijk Bureau Bibob (LBB);
 • En meer.

Module B van het Koaportaal: betrouwbaarheid van de aanvrager voor een online casino vergunning

De Ksa wil aldus een compleet beeld van de aanvragende organisatie hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de aanvragende organisatie zelf, maar het complete netwerk dat met deze organisatie te maken heeft.

Belanghebbenden

De Ksa wil weten welke relevante (rechts)personen gezien kunnen worden als belanghebbende in de aanvragende organisatie. Denk hierbij onder andere aan (rechts)personen met aandelen, een eigendomsbelang, zeggenschap of bijvoorbeeld stemrecht. Waar het gaat om belangen van natuurlijke personen, wordt verwezen naar artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018:

Deze screenshot geldt als voorbeeld, het artikel loopt verder door.

De Ksa wil op de meest grondige manier weten welke belanghebbende (rechts)personen betrokken zijn bij de aanvragende organisatie. Er wordt daarom in ieder geval informatie gevraagd over het volgende:

 • Percentages aandelen;
 • Stemrecht;
 • Eigendomsbelang;
 • Overige zeggenschap.

Bestuurders

De Ksa kijkt dus eerst naar belanghebbenden. Daarna wordt gevraagd naar een tweede relevante categorie (rechts)personen: bestuurders van de aanvragende organisatie zelf.

Ook rechtspersonen kunnen bestuurders zijn, denk bijvoorbeeld aan een constructie waarbij een Holding bestuurder is van een besloten vennootschap (werkmaatschappij). In het geval dat een bestuurder een rechtspersoon is, ziet de Ksa deze rechtspersoon als indirect bestuurder van de vergunningsaanvrager. Hierbij wil de Ksa inzicht hebben in de gehele keten aan (indirecte) bestuurders.

 • Bestuurders van belanghebbenden
  We gaven al aan dat de Ksa behoorlijk diep graaft als het gaat om een vergunning voor online casino’s. Er wordt daarom niet alleen gevraagd naar informatie over bestuurders van de aanvragende organisatie: er wordt ook gevraagd naar bestuurders van belanghebbenden. Hierbij gaat het dus om de categorie belanghebbenden die we al beschreven hebben. Dit kan dus bijvoorbeeld de bestuurder zijn van een vennootschap die aandelen heeft in de aanvragende organisatie.
 • (Mede)beleidsbepalers
  Lettend op alle hierboven genoemde soorten rechtspersonen, wil de Ksa inzicht krijgen in (mede)beleidsbepalers van al deze rechtspersonen. Een opsomming van (rechts)personen die onder deze categorie vallen:
  • (Rechts)personen die feitelijk invloed kunnen uitoefenen op dagelijkse leiding van de aanvragende organisatie;
  • (Rechts)personen die feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de aanvragende organisatie;
  • Vertegenwoordiger(s) verslavingspreventie (een aanvrager dient minstens één vertegenwoordiger te hebben. Vertegenwoordigers worden per vergunninghouder opgesomd in de Kansspelwijzer van de Ksa als je doorklikt naar de organisaties);
  • (Rechts)personen met een volledige volmacht van de aanvragende organisatie;
  • Leden van de raad van commissarissen of de raad van toezicht.
 • Ondergeschikte rechtspersonen
  Ook ondergeschikte rechtspersonen van het aanvragende online casino worden onder de loep genomen. Hierbij graaft de Ksa behoorlijk diep: een vergunningsaanvrager moet inzichtelijk maken welke rechtspersonen de afgelopen 8 jaar direct of indirect belanghebbende, bestuurder, beleidsbepaler of medebeleidsbepaler zijn geweest. Hetzelfde geldt hierbij voor nevengeschikte rechtspersonen, daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zustervennootschappen.
  Als aanvragend online casino, plaats je de gevraagde informatie aldus in het Koaportaal. Ook verwacht de Ksa dat er een netwerktekening gedeeld wordt van de onderlinge verhoudingen van alle genoemde (rechts)personen.
 • Buitenlandse vergunningen
  Binnen het kader van de vergunningsaanvraag, onderdeel betrouwbaarheid, wil de Ksa ook weten hoe het zit met eventuele buitenlandse vergunningen. Hierbij gaat het niet alleen om vergunningen van de organisatie waarvoor de vergunning in Nederland wordt aangevraagd, maar om alle hiervoor genoemde rechtspersonen. De Ksa wil daarbij weten of een van deze rechtspersonen de afgelopen 8 jaar een buitenlandse vergunning heeft gehad voor het organiseren, exploiteren of faciliteren van kansspelen.
  Vooral in het begin van de Wet Koa waren er veel buitenlandse online casino’s die het idee hadden dat ervaring met buitenlandse kansspelvergunningen een voordeel zou zijn. Dit bleek echter niet bepaald het geval. De Nederlandse vergunningseisen zijn streng en uniek. Ervaring binnen een andere markt is geen enkele garantie gebleken voor het eenvoudiger verkrijgen van een Nederlandse vergunning. Vooral de Controledatabank van de Ksa was een struikelblok voor veel aanvragers. Hierover straks meer.

Antecedenten

Wil je als online casino in Nederland online kansspelen aanbieden? Dan wil de Ksa precies weten wat je op je kerfstok hebt als aanvrager. Het hierbij onder andere om strafrechtelijke feiten, maar bijvoorbeeld ook om bestuurs- en fiscaalrechtelijke gevallen. Vanaf module B10 in het Koaportaal wordt ingegaan op antecedenten van de eerder beschreven (rechts)personen.

Verklaring omtrent gedrag

De Ksa wil, van de genoemde natuurlijke personen voor de vergunningsaanvraag, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zien. Voor personen die niet Nederlands zijn, wordt gevraagd om een buitenlands equivalent van een VOG.

Strafbare feiten

Onder module B11 wil de Ksa weten in hoeverre eerder genoemde (rechts)personen (of door hen gedreven ondernemingen) de afgelopen acht jaar zijn gedetineerd, veroordeeld, een schikking zijn aangegaan of anderszins als verdachte zijn aangemerkt.

Bestuursrechtelijke boetes en schikkingen

Zijn de genoemde (rechts)personen de afgelopen 8 jaar in aanraking geweest met een bestuursrechtelijke boete en/of schikking? Het gaat daarbij om boetes en schikkingen inzake overtredingen die gepleegd zijn bij of in het verlengde van kansspelen. Ook kan het gaan om zaken met betrekking tot:

 • Matchfixing;
 • Kansspelwetgeving;
 • Belastingen;
 • Witwassen of witwaspreventie;
 • Consumentenbescherming;
 • Corruptie;
 • Omkoping(preventie);
 • Sanctiewetgeving.

Weigeringen en intrekkingen

Zoals eerder al aangegeven, wil de Ksa graag ook inzicht hebben in buitenlandse vergunningen. Ook wil de Ksa weten of er in de afgelopen 8 jaar vergunningen zijn geweigerd of ingetrokken (het gaat daarbij dus om alle voornoemde (rechts)personen). Het gaat hierbij ook om:

 • In het buitenland geweigerde vergunningen;
 • Eventuele ‘schaarse’ vergunningen die geweigerd of ingetrokken zijn;
 • Geuite voornemens tot weigering of intrekking, zelfs als die nog niet tot een definitief besluit geleid hebben.

Nakoming financiële verplichtingen

Financiële stabiliteit is los onderdeel van de Koa aanvraag (module E). Onder de betrouwbaarheidsmodule wil de Ksa vooral wat specifieke informatie hebben over het al dan niet nakomen van financiële verplichtingen. Denk aan verplichtingen die voortkomen uit kansspelbelasting en andere heffingen die volgen uit de Wet op de kansspelen.

Onvergund online kansspelaanbod

Een van de meest lastige onderdelen van de betrouwbaarheidsmodule is onderdeel B16, over het aanbieden van onvergund online kansspelaanbod aan Nederlandse consumenten. Daarbij kijkt de Ksa 8 jaar terug. Als er twijfel bestaat over een eerlijk antwoord op dit onderdeel, of als de aanvrager eerlijk antwoordt maar onvergund online kansspelen heeft aangeboden; staat de betrouwbaarheid van de aanvrager niet meer buiten twijfel (zie artikel 31i van de Wet op de kansspelen).

Het lijkt zo simpel, een eenvoudige Ja/Nee vraag:

Onvergund online kansspelaanbod

Wat maakt dit onderdeel dan zo lastig?

Nederland heeft lange tijd een ‘grijze markt’ gekend. Waar Nederland een van de laatste Europese landen was waar online kansspelen werden gereguleerd, was de Nederlandse consument al lange tijd op de hoogte van de mogelijkheid om online te gokken. Grote online casino’s en bookmakers waren alom bekend. Denk aan LeoVegas en Unibet. Professionele aanbieders, die ook op het gebied van verslavingspreventie professioneel gedrag vertoonden. Ook waren er natuurlijk veel partijen die het minder nauw namen met consumentenbescherming.

Het ongereguleerd aanbieden van online kansspelen is nooit de bedoeling geweest. Dat is duidelijk. Maar toch kan er vaak onderscheid gemaakt worden in de manier waarop dit dan gedaan werd. Eerlijkheid duurt het langst. Dus heb je Nederlandse spelers geaccepteerd in je online casino? Dan wil de Ksa graag meer weten. Zeker in het begin van de Koa-wetgeving, werd goed gekeken naar ‘de inrichting van het onvergunde aanbod’:

 • Werd er een .nl extensie gebruikt?
 • Was iDEAL (een typisch Nederlandse betaalmethode) een optie bij het online casino?
 • Was de website beschikbaar in het Nederlands (uiteraard ook een lastige kwestie voor Belgische aanvragers)?
 • Werd er reclame gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt?
 • Om hoeveel Nederlandse accounts ging het precies?

Verschillende aanvragers hebben waarschijnlijk gedacht dat het wel zou meevallen. Maar de Ksa is hierin onverbiddelijk geweest. Dit heeft onderdeel B16 tot een lastig onderdeel gemaakt. Ook is de keiharde terugkijktermijn van 8 jaar stevig. Deze was in het begin van de markt een stuk korter, maar werd in april 2022 aldus op 8 jaar gezet.

Wwft en matchfixing: beleid voor de vergunningsaanvraag voor online casino’s en bookmakers

Online casino’s kunnen te maken krijgen met flinke geldstromen en zijn in algemene zin ‘gevoelig’ voor witwas- en fraudepraktijken. Een belangrijk onderdeel van de vergunningsaanvraag voor online casino’s en bookmakers in Nederland is daarom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Module C uit het Koaportaal gaat over Wwft en matchfixing (matchfixing is hier gekozen als passend onderdeel). Paragraaf 9 uit de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand van de Ksa legt beknopt uit wat er van een aanvrager verwacht wordt. Daarbij worden drie kernelementen genoemd:

 • De aanvrager levert een Wwft (en matchfixing) beleidsstuk op (artikel 9.1);
 • De aanvrager verzorgt ‘Wwft proof’ cliëntenonderzoek en het beleidsstuk reflecteert dit (artikel 9.1 lid 1 sub a en artikel 9.2);
 • De aanvrager meldt ongebruikelijke transacties, en het beleidsstuk reflecteert wederom dat dit op de juiste manier gedaan wordt (artikel 9.1 lid 1 sub b en artikel 9.3).

Nu zijn deze beleidsregels prettig voor een aanvrager: ze leggen in ieder geval uit waar de Ksa zich voornamelijk op zal richten bij de beoordeling. Toch is er voor het opstellen van een Wwft (en matchfixing) beleidsstuk specialistische kennis van de Wwft nodig (in het kader van een online casino operatie). Daarnaast: een mooi beleidsstuk is fantastisch, maar de Ksa moet ook het idee krijgen dat het beleid uitvoerbaar is binnen de organisatie van de aanvrager. Anders gezegd: het gehalte ‘luchtfietserij’ moet niet te hoog zijn.

Om je een beeld te geven van wat er nodig is, leggen we hieronder een aantal belangrijke onderdelen uit de Leidraad Wwft van de Ksa (versie 2023) uit.

De Wwft zelf kent verschillende definities die niet direct tot de verbeelding spreken. De Ksa is zo vriendelijk geweest om een aantal van die ‘formele’ definities uit te leggen in het licht van een (online) kansspeloperatie:

 • Instelling: De Wwft doelt met deze definitie onder andere op banken en financiële ondernemingen. Waar instelling wordt geschreven, mag de aanvrager ‘kansspelaanbieder’ lezen.
 • Cliënt: Een cliënt is een (rechts)persoon met wie de instelling een zakelijke relatie aangaat. Waar cliënt wordt geschreven, mag de aanvrager ‘speler’ lezen.

Waar verder gesproken wordt van witwassen in de Leidraad, moet ook worden gedacht aan het financieren van terrorisme.

Risicomanagement Wwft

Met wat inleidende informatie op zak, wordt nu de inhoud aangeboord. Om te beginnen gaat het in de Leidraad Wwft over risicomanagement.

Omdat de Wwft een risico gebaseerde benadering kent, is het zaak dat de aanvrager inzichtelijk maakt welke risico’s op witwassen zich kunnen voordoen in de organisatie. Hierbij moet onder andere gekeken worden naar de risicobereidheid van de aanvrager. Worden er bijvoorbeeld spellen aangeboden die zich makkelijker lenen voor witwassen? Verder (dus naast de producten, soorten spellen dus) moet in ieder geval rekening zijn gehouden met de volgende aspecten:

 • De speler zelf;
 • Landen of geografische gebieden.

Het is belangrijk dat de aanvrager ook laat zien dat er continuïteit bestaat. Wordt er met regelmaat gekeken of er risico’s bij zijn gekomen? Worden de huidige risico’s nog op een correcte risicoscore ingedeeld? Verder moet ook aangetoond worden hoe risicobeheersing en monitoring wordt uitgevoerd bij de aanvrager.

Cliëntenonderzoek Wwft

Het cliëntenonderzoek is een erg belangrijk deel van de Wwft. Alle soorten organisaties en instellingen waarop de Wwft van toepassing is, dienen gedegen cliëntenonderzoek uit te voeren. Naast bijvoorbeeld banken en accountants, moeten ook kansspelaanbieders dit doen. In het op te leveren beleidsstuk bij de vergunningsaanvraag Koa maakt de aanvrager inzichtelijk op welke wijze het cliëntenonderzoek wordt uitgevoerd. Daarin zijn er ook verschillende gradaties. Iedere speler moet natuurlijk gecontroleerd worden op identiteit (is de speler minstens 18 jaar oud?). Maar ook kan er nood zijn aan een iets intensiever cliëntenonderzoek, of zelfs een zeer intensieve variant. De aanvrager dient hierbij dan uit te leggen op welke wijze de verschillende soorten onderzoeken worden uitgevoerd. Wordt er bijvoorbeeld om bewijs van inkomen gevraagd? Worden er bepaalde registers geraadpleegd?

Het melden van ongebruikelijke transacties

Ongebruikelijke transacties moeten verplicht gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het beleidsstuk dat wordt ingeleverd bij de Ksa voor de vergunningsaanvraag moet reflecteren dat de aanvrager snapt hoe dit werkt. Bij een ‘transactie’ kun je denken aan transacties van de speler naar de speelrekening (een storting). Of bijvoorbeeld transacties van de speelrekening naar de tegenrekening (een uitbetaling). Kansspelaanbieders hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het adequaat melden van ongebruikelijke transacties. Meldingen worden verricht op basis van objectieve en subjectieve indicatoren.

 • Objectieve indicatoren voor het maken van een melding kunnen bijvoorbeeld girale betalingstransacties van € 15.000,- of meer zijn, of transacties die in verband met witwassen gemeld zijn bij het OM of de politie.
 • Subjectieve indicatoren houden in dat de kansspelaanbieder zelf moet beoordelen of een melding in een bepaald geval noodzakelijk is. De Wwft Leidraad noemt wel een aantal voorbeelden. Zo wordt het voorbeeld genoemd waarbij een speler weigert te verklaren wat de herkomst van geld is.

Ongebruikelijke transacties moeten in ieder geval binnen 14 dagen gemeld worden bij de FIU, liefst eerder. Verder benadrukt de Leidraad Wwft het belang van het bewaren van bewijsstukken en het faciliteren van Wwft gerelateerde opleidingen voor het personeel van de aanbieder.

Als gezegd dient het beleidsstuk van de aanvrager in ieder geval te reflecteren dat het bedrijf de bovenstaande zaken op orde heeft.

Een Wwft Compliance Officer naast de algemene Compliance Officer?

Aanbieders zijn, op grond van de Wet Koa, verplicht een Compliance Officer in te stellen. Deze voert op onafhankelijke wijze het interne toezicht op naleving van de wet. Een Compliance Officer heeft het vaak ontzettend druk. Hier komen we op terug onder het onderdeel ‘Intern Toezicht’. Een valkuil voor aanbieders kan zijn om te verwachten dat de Compliance Officer ook alle Wwft zaken regelt. Dat is echter onverstandig. De werklast die de Wwft-plichten met zich meedragen, zeker bij grotere aanbieders, is enorm. Om die reden is het verstandig om als aanbieder te kiezen voor het instellen van een Wwft Compliance Officer (of meerdere). Deze houdt zich dan enkel bezig met Wwft naleving.

En ja, het beleidsstuk kan bij de vergunningsaanvraag het beste reflecteren dat de aanvrager voornemens is deze structuur te kiezen.

Wwft: ingewikkeld in zowel aanvraagprocedure als na de succesvolle aanvraag

Lukt het je een vergunning van de Ksa te krijgen? Dan heb je waarschijnlijk flink wat werk gestoken in het Wwft-beleid. Daarna houdt het niet op: de Wwft blijft een hersenkraker. Juist omdat online kansspelen zo gevoelig zijn voor witwassen en fraude, hebben aanbieders er een dagtaak aan om te voldoen aan alle wettelijke eisen om dit tegen te gaan. Daarnaast is de Ksa erg streng op Wwft-naleving. De Ksa waarschuwde in 2022 al dat de Wwft niet voldoende werd nageleefd door de vergunde aanbieders. In 2023 was het raak: BetCity kreeg een boete van 3 miljoen euro voor het onvoldoende naleven van de Wwft.

De Ksa maakt geen grappen. De Wwft moet perfect worden nageleefd. Zeker nu de markt al een tijdje open is, zijn ‘beginnersfoutjes’ niet meer geoorloofd. Bij het aanvragen van een vergunning kun je er dus op rekenen dat de Ksa met een extra scherp oog kijkt naar Wwft-beleid.

Financiële stabiliteit

Na een korte module over naleving van de Sanctiewet 1977, waarbij het in het kort gaat om een verbod op bijdragen aan ondersteuning van gesanctioneerde personen (terroristen bijvoorbeeld), gaat Module E over financiële stabiliteit. Bij dit onderdeel maakt de aanvrager inzichtelijk of het bedrijf financieel stabiel genoeg is voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland. Als eerst is het zaak dat de aanvrager aantoont dat tegoeden van de spelers geen onderdeel uitmaken van het ‘risicodragend vermogen’. Simpel gezegd:

Als het online casino waar je speelt schulden heeft en rekeningen niet kan betalen, moet het niet zo zijn dat je als speler je geld niet krijgt (wanneer je bijvoorbeeld iets gewonnen hebt).

Daarna wordt gevraagd aan te tonen of de onderneming waarmee wordt aangevraagd gewaarborgde financiële continuïteit kent. Een rapport van een accountant, niet ouder dan 30 dagen, moet hierbij verstrekt worden. Zo’n accountantsrapport beoordeelt kort gezegd de ‘financiële gezondheid’ van een bedrijf. Zo worden er analyses gemaakt van winstgevendheid, schulden en cashflow. Deze informatie geeft duidelijkheid over continuïteit van de onderneming. Logischerwijs zit de Ksa niet te wachten op een aanvrager die afstevent op faillissement.

De Ksa verwacht ook een zekerheidsstelling voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Dit moet dus niet verward worden met de aanvraagkosten van € 48.000,-. Het gaat hier om een zekerheistelling om bijvoorbeeld  de mogelijkheid te hebben kansspelheffingen, bestuurlijke sancties of Ksa sancties te betalen. De zekerheidsstelling kan onder andere geregeld worden met een bankgarantie of waarborgsom.

Consumentenbescherming (verslavingspreventie en reclamebeleid)

Module F gaat over consumentenbescherming. Bij dit onderdeel verwacht de Ksa inzicht in het wervings- en reclamebeleid en het verslavingspreventiebeleid van de aanvrager. Ook dit zijn cruciale onderdelen, vooral verslavingspreventie. In de Toezichtagenda 2024 van de Ksa werd al aangegeven dat er extra focus wordt gelegd op de controle op zorgplicht/verslavingspreventie:

Controle zorgplicht

Screenshot uit de Toezichtagenda 2024 van de Ksa

Reken er dus op dat de Ksa ook erg streng zal controleren op de inrichting van de zorgplicht op voorhand, bij de vergunningsaanvraag dus.

Verslavingspreventiebeleid

De aanvrager dient een verslavingspreventiebeleid aan te leveren dat voldoet aan verschillende voorwaarden:

 • De kansspelaanbieder heeft verslavingspreventiebeleid dat is opgesteld in samenwerking met deskundigen op het gebied van verslavingszorg en ervaringsdeskundigen (personen die een gokverslaving hebben gehad bijvoorbeeld);
 • Het beleid moet effectief toegepast worden en ook adequaat worden onderhouden (ook kwaliteitsborging van het beleid is een eis hierbij);
 • De aanvrager legt uit welke beschikbare maatregelen en voorzieningen er aanwezig zijn voor preventie van gokverslaving, en op welke manier die instrumenten kunnen worden ingezet;
 • Het beleid moet specifiek ingaan op hoe er wordt omgegaan met verslavingspreventie voor jongvolwassenen (de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar);
 • Er moet een risicoanalyse worden gedaan van de aanwezige (soorten) kansspelen, waarbij het beleid wordt afgestemd op deze risicoanalyse;
 • Het verslavingspreventiebeleid bevat in ieder geval de onderwerpen zoals opgesomd in artikel 12 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;
 • Het beleid voldoet aan de eisen uit artikel 3.1 en 3.2 van de Beleidsregels verantwoord spelen van de Ksa, waarbij onder andere in wordt gegaan op interventiemaatregelen en trainingen aan medewerkers over verslavingspreventie. In de nieuwste versie van deze beleidsregels zijn ook de vastgestelde limieten genoemd.

Wervings- en reclamebeleid

De aanvrager levert ook een reclamebeleid op bij de vergunningsaanvraag. Hierbij is het goed om aan te geven dat er veel veranderd is op het gebied van reclameregels (lees hierover meer in dit artikel). Dat maakt het ook lastig om, in een vergunningsaanvraag, te anticiperen op wat precies nodig gaat zijn binnen de organisatie.

Hoewel er dus strikte regels bestaan voor het maken van reclame (denk aan de strenge eis dat 95% van de personen die bereikt worden door online kansspelreclame minstens 24 jaar oud moet zijn), is het zo dat de geboden kaders voor het opstellen van dit beleidsstuk juist vrij summier zijn. De Ksa vraagt het volgende in het Koaportaal:

“Uit het reclamebeleid moet blijken dat de aanvrager de wet- en regelgeving ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten naleeft. Verder is belangrijk dat uit het reclamebeleid blijkt dat de naleving van die regels is verankerd in systemen, procedures en afspraken. Dit geldt ook voor de samenwerking met externe partners.

Mogelijk heeft u onderdelen van het reclamebeleid in verschillende documenten staan. Voor deze aanvraag willen wij de gevraagde onderdelen van het beleid graag in één document gebundeld zien, voorzien van een leeswijzer waarin staat waar elk betreffend onderdeel van het reclamebeleid terug te vinden is.”

Het is dus absolute noodzaak om én wetskennis te hebben bij dit onderdeel, én om ervoor te zorgen dat (in het beleid) de randjes in geen geval worden opgezocht.

Bedrijfsprocessen

Bij het onderdeel bedrijfsprocessen wil de Ksa onder andere inzicht krijgen in het uitbestedingsbeleid, het stelsel voor intern toezicht en het integriteitsbeleid van de aanvrager. Ook wordt verwacht dat de aanvrager inzicht kan geven in de wijze van verloop van betalingen tussen de aanvrager en de speler.

Intern toezicht

We bespraken eerder al de optionele aanvullende Wwft Compliance functie. Om verwarring te voorkomen: er dient sprake te zijn van Wwft Compliance. Maar, dit zou eventueel ook geregeld kunnen worden door de algemene Compliance Officer. Dat is dus, zoals uitgelegd, niet aan te raden. Waarom? De niet-optionele functie van de Compliance Officer (verankerd in artikel 31h lid 4 van de Wet op de kansspelen) is een vrij heftige functie. De Compliance Officer in het kader van de Wet Koa is bezwaard met het voeren van het interne toezicht binnen de organisatie van de vergunninghouder. Dat betekent dus dat de Compliance Officer, zowel proactief als reactief, druk bezig is met álle processen van de vergunninghouder. Denk aan:

 • Klantenservice afdeling;
 • Verslavingspreventie afdeling;
 • Wwft (in ieder geval het toezien op naleving van de Wwft door een eventuele Wwft Compliance Officer);
 • Uitbestedingen;
 • Betalingstransacties;
 • De marketingafdeling;
 • En meer.

Bij de vergunningsaanvraag wordt van de aanvrager verwacht dat er een beleidsstuk voor intern toezicht wordt aangeleverd. In dit beleidsstuk dienen een aantal zaken naar voren te komen:

 • Uitleg over waarborging van deskundigheid, kennis en bevoegdheid van de Compliance Officer;
 • Uitleg over een scheiding in functionele en organieke zin in de functies van het bestuur en het interne toezicht;
 • Uitleg over de onafhankelijke positie van de Compliance Officer;
 • De wijze waarop gerapporteerd kan worden aan de Ksa.

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid dat aangeleverd moet worden focust zich onder andere op de volgende zaken:

 • Waarborging van betrouwbaarheid van bestuurders, managers en algemeen personeel. Daarbij wordt ook vaak extra aandacht gegeven aan personeel met sleutelposities, zoals bijvoorbeeld personeel dat in direct contact staat met de spelers;
 • Het onderkennen van fraude en andere ongeoorloofde activiteiten binnen Green Island;
 • Het uitleggen van analyses en evaluaties van eventuele integriteitsrisico’s;
 • Uitleg over indexering van integriteitsgevoelige functies.

In artikel 4 van de Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand wordt meer uitleg geboden.

Uitbestedingsbeleid

Als online casino en/of bookmaker zijn er verschillende processen die je zou kunnen uitbesteden. Sommige processen daarvan kunnen ook beschouwd worden als ‘kernprocessen’. Denk aan het inkopen van spelaanbod bijvoorbeeld. De Ksa wil graag weten op welke wijze een aanvrager zorgt dat ook bij uitbestedingen de wettelijke eisen worden gevolgd. In een beleidsstuk geeft de aanvrager daar uitleg over.

Het technische werk

Als aanvrager dien je verder inzicht te bieden in het spelsysteem, er zeker van te zijn dat er een correcte aansluiting is op het Centraal register uitsluiting kansspelen en moet de Controle Databank (CDB) correct worden opgezet. Aanvragers zijn bij de CDB verplicht om speelgegevens vast te leggen en te plaatsen in een afgescheiden computersysteem. Met een Geaggregeerde DataBank Toezicht kan de Ksa dan vervolgens toezicht houden op deze informatie.

Voor het inrichten van de CBD worden verregaande technische eisen gesteld aan aanvragers. Voordat de Ksa zelf start met het testen van de inrichting, moet de aanvrager zelf al in de initiële aanvraagprocedure zorgen dat het CDB getest wordt.

Vooral CDB is een struikelblok gebleken in vergunningsaanvragen. De technische eisen zijn blijkbaar stevig. In een interview met CasinoNieuws gaf Ksa voorzitter René Jansen aan verbaasd te zijn hierover. Hij had verwacht dat, vooral de grote partijen, wel bekend zouden zijn met soortgelijke materie.

Conclusie: Een vergunningsaanvraag Koa? Geen makkelijke opgave!

Het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen in Nederland is ingewikkeld. De eisen zijn omvangrijk en de aanvrager dient ook rekening te houden met constant wijzigend overheidsbeleid.

In het licht van alle politieke ontwikkelingen, waarbij de aanval op het vergunde online kansspelaanbod keihard geopend is, is het wel goed om dit alles op je in te laten werken. Online kansspelaanbieders die een vergunning hebben gekregen van de Ksa hebben op de meest diepgaande wijze aangetoond klaar te zijn voor een zwaar gereguleerde markt. Je zou dus kunnen stellen dat de bedrijven, die een vergunning hebben in Nederland, behoren tot de meest betrouwbare online casino’s in de wereld. Op weinig plekken zijn de vergunningseisen immers zo intens.

Voordat de Wet kansspelen op afstand in werking was getreden, was er sprake van een grijze markt. Op deze grijze markt waren veel louche partijen actief, maar ook genoeg serieuze grote bedrijven. Nu de Ksa meer dan duidelijk heeft gemaakt ongereguleerd aanbod op geen enkele wijze te accepteren, zullen de professionele partijen zich niet meer wagen aan de Nederlandse markt. Wordt de Wet Koa teruggedraaid of wordt deze volledig oninteressant voor de Nederlandse consument? Dan krijgen consumenten die een gokje willen wagen te maken met het afvoerputje van de online kansspelsector… Zet dat eens af tegen de partijen die deze enorm strenge vergunningsprocedure hebben doorlopen.

 

Steven Vrolijk

Geschreven door Steven Vrolijk

Steven Vrolijk is binnen de kansspelsector bekend van zijn bedrijf XY Legal Solutions. Ook is hij de grondlegger van het affiliate keurmerk KVA. Steven levert veelal juridische bijdragen aan onze website

Meer informatie over Steven